GDPR

Petanque Opstal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens/foto’s. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Petanque Optal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in dat :

  • we uw persoonsgegevens en foto’s verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk de activiteiten van Petanque Opstal.
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • we op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U mag eisen dat uw persoonsgegevens/foto’s gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens, zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens/foto’s dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen via email met iemand van het bestuur (kvannieuwenhove20@gmail.com, eric.dewit1969@gmail.com, deridder.peter@telenet.be, johny.verhulst-de.velder@telenet.be, dirkdekegel1@live.be). Tevens kan u steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Scroll naar boven