Toernooireglement

Artikel 1. Organisatie

Op de terreinen de VZW Parochiale Werken Opstal, voor het terras van Het Torenhof, wordt ieder jaar een petanquetornooi ingericht door de inrichters van “Het Kampioenschap Van Den Opstal”. Een lijst met namen van de leidinggevende organisatoren (‘de organisatoren”) zal ieder jaar voor 1 mei bezorgd worden aan de VZW. Voor 2024 betreft dit Kaï Van Nieuwenhove, Dirk De Kegel en Peter De Ridder.

Artikel 2. Aantal spelers per ploeg

Een ploeg kan inschrijven met maximum zes spelers, waarvan één speler kapitein van de ploeg is. Elke set moet gespeeld worden met driespelers per ploeg (afwijking toegestaan -zie 5c); Een ploeg die ingeschreven is met meer dan drie spelers heeft dus reserve spelers (al dan niet aanwezig). Tijdens de sets mag NIET van speler gewisseld worden, NA elke set mag er gewisseld worden. Er wordt gespeeld met twee ballen per speler.

Artikel 3. Slechts 1 ploeg per speler

Een speler mag slechts voor één ploeg uitkomen. De naam en, bij voorkeur, het E-mail adres van elke deelnemer in iedere ploeg moet bij het afsluiten van de inschrijvingen (1 mei) bekend zijn bij de organisator.

Na het afsluiten van de inschrijvingen mogen geen vervangingen of toevoegingen meer aangebracht worden.

Artikel 4. Reeksen en finalerondes

Het tornooi 2024 wordt gespeeld vanaf 3 mei tot 15 september 2024. Vanaf 3 mei tot 25 augustus worden de reeksen gespeeld.

Artikel 4A. Finalerondes

De achtste finales worden gespeeld in het weekend van 30 augustus tot 1 september 2024. In geval van drie reeksen gaan de eerste 5 van elke reeks en de beste 6e door naar de achtste finales. Bij een ongelijk aantal ploegen in de verschillende reeksen, worden de resultaten van de 6e over alle reeksen op een geljk aantal matchen gebracht. Hierbij zal in de reeksen waar de 6e meer matchen heeft dan de andere 6e’s, de uitslag van de 6e tegen de laagst gerangschikte in zijn reeks, worden geschrapt. Dit tot alle 6e’s een gelijk aantal matchen hebben. Vervolgens wordt de beste 6e bepaald op dezelfde wijze als bij de opmaak van de rangschikking in de reeksen.

De achtste finales worden ingedeeld volgens lottrekking op zondag 25 augustus, meteen na de laatste reguliere match of ten laatste om 22u. Zowel ploegen als speelmoment worden via lottrekking bepaald. De trekking zal onmiddellijk tot en met de halve finales worden vastgelegd. Verplaatsen van matchen kan enkel in onderling akkoord van beide betrokken kapiteins en in overleg met het bestuur.

In geval er maar in twee reeksen (maximum 30 ploegen) gespeeld wordt vervallen de achtste finales en wordt meteen overgegaan naar de kwartfinales.

De kwartfinales worden gespeeld in het weekend van 6 tot 8 september 2024.

De halve finales worden gespeeld op
vrijdag 13 september en zaterdag 14 september 2024. Wijziging van speelmoment enkel mogelijk in onderling overleg tussen kapiteins en het bestuur..

De finale wordt gespeeld op zondag 15 september 2024 om 18u00. Dit moment is niet wijzigbaar tenzij door overmacht ingeroepen door de organisatie.

Artikel 4B. Reeksen

De samenstelling van de reeksen en de volledige kalender ervan zal gebeuren in functie van het aantal ingeschreven ploegen.

In seizoen 2024 kan er gespeeld worden op donderdag en vrijdag (om 20u), zaterdag en zondagen (om 17u en 20u.)

Er zal gespeeld worden op 5 terreinen. Dit betreft terrein 1, 2, 3, 4 en 5. Als er maar 2 matchen op 1 tijdstip doorgaan zullen deze op de terreinen vlakbij de ingang van café Torenhof gespeeld worden (1 & 3), indien meer dan 2 matchen staan de andere 3 terreinen ook ter beschikking.

Een ploeg die niet op tijd kan beginnen zal een forfait moeten geven tenzij onderling anders overeengekomen met de andere kapitein of bij overmacht in overleg met de organisatie.

Artikel 5. Vastleggen matchen, forfait en onderbreking matchen

Het afspreken van de datum van de matchen gebeurt tussen de kapiteins van de ploegen en de vastgelegde matchen worden op de website aangegeven.

a) Het verleggen van een reeds vastgelegde match kan slechts in overeenkomst tussen de kapiteins van de twee ploegen, en gebeurt met in acht name van 5 b) en 5 c). Afwijkingen enkel mogelijk in overleg met de organisatie. (Als je een eigen wedstrijd ziet verdwijnen of veranderen van datum zonder akkoord meld men dit aan het bestuur).

Men mag geen wedstrijd verwijderen zonder deze te verplaatsen.

b) Wedstrijden kunnen slechts verplaatst worden tot één weekend voor de geplande datum. Dit houdt in dat de matchen die op zondagavond op het online westrijdbord staan voor het daaropvolgend weekend moeten doorgaan of zullen resulteren in forfait.

Uitzonderlijk kan een geplande match door overmacht of andere dringende redenen geschrapt worden, mits akkoord van de kapiteins van beide ploegen, en in overleg met en goedkeuring van de organisatie. Het schrappen van de match kan niet meer door de kapiteins, maar enkel door de organisatie.

De organisatoren zullen hierover waken door op zondagavond om 20 u. de geplande competitiematchen voor het volgend weekend als definitief geboekt aan te merken. Vanaf zondag 20.00 u. zijn de wedstrijden van het volgende weekend dus definitief. Die wedstrijden moeten gespeeld worden of kunnen resulteren in een forfait.

c) Indien geen overeenkomst mogelijk is wordt forfait gegeven door de verzoekende ploeg, maar wij verwachten dat iedereen al het mogelijke doet om dit te vermijden.

Forfait kan ook vermeden worden indien een ploeg zich aanbiedt met twee spelers. De match kan geldig gespeeld worden door die twee spelers, ieder met twee ballen, tegen de drie spelers van de andere ploeg.

d) Indien matchen dienen afgelast wegens weersomstandigheden, wordt dezelfde avond van de afgelasting een nieuwe datum vastgelegd met de organisatie. Op de nieuwe datum zal de match herbeginnen met de score van het moment waarop de vorige match werd stilgelegd. Dus zowel de score van de reeds gespeelde sets, als de stand van de aan de gang zijnde set op het moment dat de match werd stilgelegd, blijven geldig. De set kan niet onderbroken worden tijdens een lopende mène, tenzij beide ploegen akkoord zijn dat deze mène niet meetelt.

Wanneer een match gepland is om te beginnen op een bepaald uur, en het regent op dat ogenblik zodanig dat de wedstrijd niet kan beginnen zullen de spelers tenminste dertig minuten ter plaatse blijven (te tellen vanaf het officieel geplande startuur van de match) vooraleer de match kan afgelast en verschoven worden naar een latere datum.

Stopt de regen binnen die dertig minuten dan zal de match onmiddellijk na het ophouden van de regen beginnen wanneer het terrein dit toelaat. Dezelfde regel (dertig minuten wachten) zal ook van toepassing zijn wanneer een reeds begonnen wedstrijd wordt onderbroken door de regen.

Een match kan op die manier evenwel slechts één keer onderbroken worden door de regen.

Teams die zich niet houden aan deze regel zullen beboet worden met forfait, tenzij onderlinge overeenkomst.

e) Matchen kunnen slechts vastgelegd worden op de dagen en uren vermeld in artikel 4 B. De matchen die tijdens de andere dagen van de week worden gespeeld komen niet in aanmerking voorde competitie, tenzij omwille van uitzonderlijke omstandigheden en voorafgaande goedkeuring verkregen werd door de organisatie.

Artikel 6. Gevolgen forfait

Een ploeg die minder dan twee spelers opstelt voor of tijdens een match waarvan de datum en uur definitief werd vastgelegd verliest de match door forfait met 0 – 2 en de sets met 7 – 13 per set.

Eenploeg die een match wint door forfait scoort als volgt :

  • De match wordt gewonnen met 2 – 0
  • De sets worden gewonnen met 13 – 7

Indien een ploeg moet forfait geven wegens heirkracht (= iets ernstigs, onvoorzien, buiten de wil van de betrokkene(n) waardoor men onmogelijk kan spelen) zal, indien de match onmogelijk kan gespeeld of verder gespeeld worden, de organisatoren kunnen beslissen de match toch te spelen met een andere samenstelling van de ploegen of op een andere datum.

Indiende heirkracht van blijvende aard is zal de betrokken ploeg verplicht zijn een nieuwe speler in te schrijven waardoor de heirkracht zich opheft (in dit geval vervalt Artikel 3).

Ploegen die twee forfaits achter hun naam krijgen zullen uitgesloten worden van de competitie van het volgende jaar.

Artikel 7. Aantal te spelen sets

Per wedstrijd wordt er gespeeld naar twee te winnen sets. De ploeg die het eerst twee sets wint, wint de wedstrijd.

De finale wordt eveneens gespeeld naar twee winnende sets maar op een groot terrein. Ook de halve finales mogen, indien baan 1 tot 3 vrij zijn, op een groot terrein gespeeld worden.

Artikel 8. Samenstelling Reeksen

Voor de eerste schiftingen worden de ploegen geloot in poules. De finalisten van het voorgaande jaar zijn de reekshoofden van Reeksen 1 en 2.

Latere achtste finales en kwart finales worden via lottrekking geregeld (zie Artikel 4. A).

De rangschikkingen binnen de reeksen worden opgemaakt, in deze orde van belang, als volgt:

a)- Het aantal gewonnen matchen.

b)- Het verschil tussen het aantal gewonnen en verloren sets.

c)- Het verschil tussen het aantal gescoorde punten en het aantaltegengescoorde punten.

Indien, na al deze vergelijkingspunten, nog twee ploegen gelijk eindigen en een van de twee moet afvallen, zal de ploeg die de match tussen beide ploegen gewonnen heeft doorgaan. Indien drie ploegen gelijk eindigen zal die ploeg doorgaan die eventueel de beide andere ploegen overwonnen heeft. Indien anders, zal de ploeg die doorgaat bepaald worden door loting.

Ingeval van 2 reeksen (minder dan 31 ploegen):

De vier eerste ploegen van iedere reeks gaan naar de kwart finales. De winnaars van de kwart finales spelen de halve finales (zie artikel4). De winnaars van de halve finales spelen de finale.

Ingeval van 3 reeksen (meer dan 30 ploegen):

De vijf eerste ploegen van iedere reeks, alsook de beste zesde, gaan naar de achtste finales.

De winnaars van de achtste finales gaan naar de kwartfinales

De winnaars van de kwart finales spelen de halve finales.

De winnaars van de halve finales spelen de finale.

Artikel 9. Terreinkeuze en opgooi

Voor het bepalen van het terrein:

  • Zie artikel 4 B. voor de terreinen waarop mag gespeeld worden.
  • De ploeg die het voorgaande seizoen laagst in de ranking eindigde mag het terrein kiezen.
    Bij meerdere wedstrijden: de laagst gerangschikten (binnen elke wedstrijd) krijgen terreinkeuze volgens wie in 2023 laagst eindigde ten opzichte van de andere ploegen die dezelfde avond spelen. Er wordt niet meer geloot. Deze rangschikking wordt gepubliceerd op de website.

Voor het starten van de wedstrijd (eerste opgooi van het doelkogeltje) tossen de tegenspelers tegen elkaar.

Artikel 10. Inschrijving ploegen

De inschrijvingen gebeuren per ploeg voorafgaand aan de kapiteinsvergadering. Spelers die voldoen aan het reglement kunnen tot 1 mei toegevoegd worden (enige uitzondering: zie artikel 6).

Nieuwe ploegen moeten de namen van hun spelers (die moeten speelgerechtigd zijn) bij aanmelding voor de loting vermelden. Ploegen die aan de editie van het voorafgaande jaar hebben deelgenomen en inschrijven met een minderheid van spelers van dat jaar worden beschouwd als nieuwe ploegen.

Artikel 11. Toegelaten spelers

Worden tot het tornooi toegelaten:

-Alle inwoners van Opstal, of die op Opstal tewerk gesteld zijn, ofwiens ouders er woonden op het ogenblik van hun geboorte en die erzelf gewoond hebben tot het ogenblik van hun volwassenheid.

-Spelers jonger dan 17 jaar mogen enkel inschrijven indien zij indezelfde ploeg spelen met een van hun ouders. De minimum leeftijd isvastgesteld op 12 jaar.

-Alle deelnemers aan één van de vorige tornooien.

-De inschrijving van spelers die nog nooit aan een van onze tornooienhebben deelgenomen moet gebeuren ten laatste op dekapiteinsvergadering als voorbereiding van het seizoen en waar deloting van de reeksen plaatsvindt. De kapiteins moeten de gegevensvoorleggen nodig tot verificatie van het statuut van de nieuwespelers.

-Op dit artikel (artikel 11) zijn geen uitzonderingen mogelijk sinds 1 mei 2019. De kapiteinsvergadering van 28 maart 2024 heeft beslist een werkgroep samen te stellen die het huidige artikel 11 zal evalueren en een nieuw voorstel van artikel 11. zal uitwerken, voor te leggen op de kapiteinsvergadering van 2025. Het doel is maximaal 3 mogelijke suggesties ter beslissing voor te leggen op de kapiteinsvergadering van 2025. Qua timing is het akkoord om de werkgroep te laten samenkomen nà de competitie, dus nà 15 september 2024.

Artikel 12. Wisselbeker

De winnaar van de finale mag zich Opstals Petanque Kampioen noemen voor de periode van een jaar.

Aan het tornooi is een wisselbeker verbonden die gedurende een jaar in bewaring blijft bij de winnende ploeg.

Minstens een week voor het einde van het tornooi van volgend jaar moet de wisselbeker terug in het bezit gesteld worden van de organisator.

De ploeg die binnen een tijdspanne van 10 jaar drie keer het tornooi wint mag de wisselbeker behouden.

Artikel 13. Verzekering

De verzekering van de inrichters van de wedstrijden op de terreinen van het Torenhof dekt enkel de burgerlijke aansprakelijkheid van de VZW Parochiale Werken. Die verzekering beperkt zich tot ongevallen die voortkomen uit eventuele gebreken aan de terreinen en hun omgeving, binnen de eigendommen van de VZW.

Als inrichters van de wedstrijden kunnen de Parochiale Werken geen sportverzekering afsluiten omdat wij niet werken met een systeem van aangesloten ploegen. De VZW is geen liga of soortgelijke sportbond. Het betreft een vriendschappelijk toernooi.

De spelers kunnen zich indekken echter wel verzekeren via de organisatie. De organisatie biedt een verzekering aan via een aansluiting bij Petanque Federatie Vlaanderen. Dit is vrijblijvend voor elke deelnemende speler. De aansluiting, met inbegrip van een verzekering, wordt aangeboden voor de prijs van 15 EUR per speler. Een bijkomend voordeel van de aansluiting via Petanque Federatie Vlaanderen, is dat de aangesloten spelers een licentie hebben om deel te nemen aan andere nationale of internationale tornooien waarvoor een dergelijke licentie vereist is.

Geen enkele verzekering dekt evenwel de risico’s van spelen onder invloed van alcohol of andere drugs.

Daarom worden volgende beschermende maatregelen getroffen :

-Een speler waarvan vermoed wordt dat hij geintoxiceerd is moet doorzijn kapitein verboden worden om aan het spel deel te nemen.

-Indien de kapitein van de geintoxiceerde speler deze toch toelaat te spelen, heeft de kapitein van de andere ploeg het recht om de vermoedelijk geintoxiceerde speler te wraken.

-Bij betwisting zal de inrichter beslissen.

-Indien de zaak op de spits gedreven wordt door de ploeg van de vermoedelijk geintoxiceerde speler en nadien blijkt dat de spelereffectief geintoxiceerd was zal die ploeg de wedstrijd verliezen met forfaitcijfers en uitgesloten worden van verdere deelneming aan het tornooi.

-Spelers die een dronkenschap veinzen, al of niet om zich interessant te maken, een incident uit te lokken, enz… zullen uitgesloten worden van verdere deelname aan het tornooi.

Artikel 14. de geest van het toernooi

De bedoeling van het tornooi is sportief amusement.

De organisator tracht zich dan ook zo soepel mogelijk op te stellen, maar eist wel een strikte toepassing van de spelregels en van deze reglementering.

Hiervan wordt niet afgeweken, zelfs indien twee ploegen onderling iets anders zouden overeenkomen.

Artikel 15. inschrijvingsrecht

Het inschrijvingsrecht 2024 bedraagt 10 EUR per speler. Kapiteins kunnen steeds inzage vragen in uitgaven en inkomsten op de kapiteinsvergadering.

Artikel 16. Afwijkingen reglement en disputen

Problemen die niet voorzien werden in dit wedstrijdreglement worden door de organisator beslecht.

Bij eventuele dispuutjes over de regels kan de organisator aanpassingen doen in het belang van het tornooi.

Tegen die beslissing is geen beroep mogelijk. Verduidelijking kan steeds gevraagd worden op de eerstvolgende kapiteinsvergadering.

Artikel17. Kennisgeving

Door hun deelname aanvaarden de ploegen en spelers bovenstaand reglementen de spelregels voor Petanque en Le Jeu Provençal.

Scroll naar boven